VEDTÆGT for Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat

af 9. november 2018 som ændret den 5. maj 2020 og 15. marts 2021

Download underskrevne Vedtægter fra stiftelsen 9/11 2018 som PDF

Download underskreven Vedtægtsændring af 5/5 2020 som PDF

Download underskreven Vedtægtsændring af 15/3 2021 som PDF

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1 Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat, i det følgende benævnt NIIK, er stiftet den 9. november 2018.

Stk. 2.  NIIK's hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2 NIIK’s formål er:

- at varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

- efter anmodning at bistå medlemsorganisationerne med løsning af deres opgaver.

- at varetage interesser for personlige medlemmer med alvorlig kronisk fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse betinget af sygdomme/handicap, hvis forekomst sædvanligvis er mindre end 10 tilfælde i Grønland og som er genetisk betinget og/eller medfødte. Disse medlemmer vil i de følgende blive kaldt personer med sjældne diagnoser

MEDLEMSBESTEMMELSER

§ 3 I NIIK kan kun optages organisationer, hvis formål er i overensstemmelse med NIIK’s formål.

Stk. 2. Uanset ordlyden af § 2 kan bestyrelsen beslutte at optage organisationer, der ikke er landsdækkende. Det gælder særligt for organisationer med medlemmer, der ikke er omfattet af andre medlemsorganisationer.

Stk. 3.  Anmodning om optagelse af en organisation eller af en person med sjælden diagnose skal rettes til formanden.

§ 4 Medlemsorganisationers vedtægter skal indeholde en klar tilkendegivelse af organisationens område og særlige formål.

Stk. 2. Medlemsorganisationer er pligtige til en gang årligt at fremsende beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år samt organisationens regnskab, der skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3. Bestyrelsen kan, når særlige forhold foreligger, frafalde et eller flere af kravene i stk. 2.

§ 5 Ønsker et medlem at udtræde af NIIK, skal opsigelsen ske skrifteligt med mindst 6 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Stk. 2.  Udtrådte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på nogen andel af NIIK's formue.

§ 6 Et medlem eksklusion af NIIK kan finde sted, hvis pågældende medlem ikke opfylder de forpligtelser, der påhviler den i henhold til NIIK's vedtægter, modarbejder NIIK's formål eller tilsidesætter de af NIIK trufne beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Medlemmet skal forinden have lejlighed til at fremføre sine bemærkninger skriftligt.

BESTYRELSEN

§ 7 NIIK’s højeste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger NIIK’s overordnede politik og har ansvaret for, at NIIK’s virksomhed udøves i overensstemmelse med nærværende vedtægt.

§ 8 Bestyrelsen består af formændene for medlemsorganisationerne.

Stk. 2. Hvis formanden for en medlemsorganisation ikke ønsker at indtræde i NIIK´s bestyrelse, kan medlemsorganisationen i stedet udpege en anden af sine bestyrelsesmedlemmer til NIIK’s bestyrelse.

Stk. 3. Bestyrelsen kan supplere sig med op til 2 yderligere medlemmer med særlig indsigt i handicap eller handicappolitik.

§ 9 Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Såfremt formanden udtræder i valgperioden, konstituere bestyrelsen sig med ny formand og næstformand.

Stk. 3. Formanden tegner NIIK politisk. Bestyrelsens andre medlemmer kan udtale sig om NIIK’s fastlagte politik.

§ 10 Formanden indkalder bestyrelsen til møde så ofte, det skønnes nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom.

Stk. 2. Referat af Bestyrelsens møder mailes til medlemerne.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed.

§ 11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpel majoritet - bortset fra afstemning om vedtægtsændringer og opløsning.

§ 12 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med beskrevet kommissorium, antal medlemmer og tidsramme.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer kan selv indgå i nedsatte arbejdsgrupper.

§13 Bestyrelsen udarbejder årsregnskab og en 2-årig handlingsplan til vedtagelse i lige år

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder ultimo hvert år et forslag til budget for det efterfølgende regnskabsår. Forslaget sendes til skriftlig kommentering blandt medlemsorganisationer. Herefter godkendes det endelige budget af Bestyrelsen inden årets udgang. Det udsendes efterfølgende til medlemsorganisationerne til orientering.

§ 14 Bestyrelsen kan ansætte en generalsekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for generalsekretærens opgaver.

§ 15 Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for udpegning af NIIK’s repræsentanter til råd, nævn mv.

§ 16 Bestyrelsen afholder ordinært møde hvert år i april/maj måned.

Stk. 2. Ordinære bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 30 dages frist. Dagsorden med bilag skal udsendes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. På det ordinære møde

  • Foretages hvert andet år valg af formand/næstformand
  • Fastsættes kontingent for organisationer og personlige medlemmer
  • Fremlægges regnskab for det seneste regnskabsår til godkendelse
  • Fremlægges formandens beretning for det seneste kalenderår til godkendelse
  • Fremlægges en 2-årig handlingsplan til godkendelse - i lige år

ARBEJDSGRUPPER

§ 17 I den 2-årige handlingsplan, der godkendes i lige år, anfører Bestyrelsen, hvilke arbejdsgrupper, der påregnes nedsat eller videreført til realisering af handlingsplanen. Bestyrelsen kan herudover til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper, der varetager opgaver, som opstår uden for handlingsplanen.

Stk. 2. Alle nedsatte arbejdsgrupper omtales i formandens beretning til det årlige ordinære bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Medlemskab af en arbejdsgruppe er personligt. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Arbejdsgrupperne sammensættes af Bestyrelsen på det årlige ordinære bestyrelsesmøde i lige år. Sammensætning sker efter indstilling af kandidater fra medlemsorganisationer. Bestyrelsen udpeger en formand for hver arbejdsgruppe.

Stk. 5. Bestyrelsen sikrer, at der hvert år afholdes et antal temamøder, der relaterer sig til emner i handlingsplanen eller andre aktuelle politiske emner.

KAPITALFORHOLD OG DRIFT

§ 18 Ud over de midler, NIIK kan opnå fra anden side, sikres NIIK's drift ved et årligt kontingent samt et eventuelt supplerende bidrag fra medlemsorganisationerne.

Stk. 2.  Kontingentets størrelse for organisationer og personlige medlemmer fastsættes på det ordinære bestyrelsesmøde møde, jf. § 16, stk. 3.

Stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til at yde kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse for medlemsorganisationer efter en individuel bedømmelse af behovet herfor. Personlige medlemmer kan ikke få nedsættelse eller fritagelse.

§ 19 NIIK tegnes af formanden i forening med et andet medlem af Bestyrelsen eller i formanden fravær af næstformanden i forening med et andet medlem af Bestyrelsen.

Stk. 2.  NIIK kan kun købe eller sælge fast ejendom efter godkendelse af den samlede bestyrelse.

Stk. 3.  Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 20 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

REGNSKAB

§ 21 NIIK's regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.  Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER SAMT OPLØSNING

§ 22 Forslag til vedtægtsændringer skal tilgå formanden senest 30 dage før det årlige ordinære bestyrelsesmøde, hvor forslaget ønskes behandlet. Modtagne forslag fremsendes af formanden til medlemmer af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af det ordinære bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kan kun ske, når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for det.

§ 23 Forslag om opløsning af NIIK skal fremsættes og behandles efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer.

Stk. 2. Beslutning om opløsning kan kun vedtages, når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for det. Opnås sådant flertal ikke, kan bestyrelsen i samme møde vedtage, at forslag om opløsning skal behandles på et nyt bestyrelsesmøde, som afholdes inden 60 dage. På det efterfølgende bestyrelsesmøde kan et forslag om opløsning vedtages, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer i bestyrelsen afgives til fordel herfor.

Stk. 3. Ved opløsning af NIIK fordeles egenkapitalen, blandt de på opløsningstidspunktet værende medlemsorganisationer, i forhold til de seneste 2 års kontingent og bidrag.

Vedtaget på det stiftende bestyrelsesmøde i Sisimiut, den 9. november 2018 og ændret på det ordinære bestyrelsesmøde i Nuuk, den 5. maj 2020 og 15. marts 2021.