S T I F T E L S E S D O K U M E N T

Hent underskrevet STIFTELSESDOKUMENT som PDF

Referat af stiftende bestyrelsesmøde

den. 9. november 2018, kl. 17:15 i Taseralik, Sisimiut i

Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat (NIIK)

Til stede: ISI, Inooqat, Landsforeningen Autisme kreds Grønland og KTK

Afbud: KNIPK

Observatører: Handicaptalsmanden, Danske Handicaporganisationer, Institut for Menneskerettigheder, Sugisaq, Nuuk Gigtforening, samt lokale handicapforeninger fra Maniitsoq, Sisimiut og Paamiut.

Anders Meilvang bød velkommen og gennemgik den udsendte:

DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Forslag om stiftelse af Nunatsinni Innarluutillit Kattuffiat samt gennemgang og godkendelse af vedtægter.

        Forslag til vedtægter var udsendt på dansk og grønlandsk.

  1. Valg af formand, næstformand og revisor.
  2. Eventuelt

Herefter blev de enkelte punkter behandlet

Ad 1. Den foreslåede dagsorden blev godkendt uden ændringer.

Ad. 2. Som dirigent blev valgt Anders Meilvang og som referent Anna Ida Jonsson.

Ad. 3. De foreslåede vedtægter blev gennemgået af Anders Meilvang, herunder særligt formålsparagrafferne, hvor det blev fremhævet, at NIIK kun skal arbejde for at fremme organisationernes fælles interesser.

Det blev endvidere fremhævet, at der ikke er nogen generalforsamling, men at bestyrelse er det øverste organ, da alle medlemsorganisationer er repræsenteret i bestyrelsen ved deres formand eller et andet bestyrelsesmedlem.

Der var 4 spørgsmål eller forslag til ændring af vedtægterne:

  1. Der var enighed om at ændre det foreslåede navn fra Nunatsinni Innarluutillit Kattuffiat til Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat for at understrege, at der er tale om personer med handicap.
  1. Landsforeningen Autisme ved Karsten Høy spurgte til kravet i § 4, stk. 2 om, at medlemsorganisationernes regnskab skal være revideret af en statsautoriseret eller revideret revisor. Anders Meilvang påpegede, at dette krav var vigtigt, men at det efter stk. 3 kan frafaldes, når der foreligger særlige forhold.
  1. Inooqat ved Benny Kokholm påpegede, at de havde ordinær generalforsamling hvert andet år og derfor ikke kan leve op til kravet i § 4, stk. 2 om, at der en gang om året skal afleveres revideret regnskab. Anders Meilvang oplyste, at der også kunne dispenseres fra dette krav efter § 4, stk. 3.
  1. Der var enighed om Anders Meilvangs forslag om, at der som medlem skal kunne optages lokale foreninger, der har en medlemskreds, der ikke er dækket af medlemsorganisationerne. Der indsættes et nyt § 3, stk. 2 herom.
  1. Landsforeningen Autisme ved Karsten Høy spurgte til hvilke økonomisk belastninger, der kan blive tale om for den enkelte medlemsorganisation. Anders Meilvang oplyste, at der efter § 18, stk. 2 skal betales kontingentet, der fastsætte af bestyrelsen, som efter § 18, stk. 2 kan bevilge kontingentnedsættelse eller -fritagelse. Der vil formentlig ikke blive tale om noget højt kontingent, da man vil søge om driftstilskud hos fonde, selvstyret mv.

Herefter gik man over til afstemning om stiftelse af NIIK.

ISI, KTK ved fuldmagt, Inooqat og Landsforeningen Autisme kreds Grønland stemte for stiftelsen.

Foreningen blev herefter under stor applaus erklæret for stiftet.

Den 5 og dermed pt. sidste landsdækkende handicaporganisation KNIPK havde skriftligt meddelt, at de mener, at det kræver en generalforsamlingsbeslutning hos dem at melde sig ind i NIIK, og de har først næste generalforsamling i 2020.

Anders Meilvang tilkendegav, at NIIK ønskede et tæt samarbejde med KNIPK og håbede at de hurtigt ville melde sig ind. Endvidere ønsker NIIK at optage lokale foreninger, der omfatter handicap som ikke er omfattet af andre medlemsorganisationer som f.eks. Sugisaq og Nuuk Gigtforening.

Ad. 4. De 4 medlemsorganisationer meddelte herefter i henhold til § 8, hvilke personer de udpeger til bestyrelsen. Bestyrelsen bestod herefter af:

Anders Meilvang, ISI

Lisa Josefsen, KTK

Benny Kokholm, Inooqat

Pia Kielsen, Landsforeningen Autisme kreds Grønland

Bestyrelsen konstituerede sig herefter i henhold til § 9 med Anders Meilvang som formand og Pia Kielsen som næstformand.

Bestyrelsen valgte Grønlands Revisionskontor A/S som revisor.

Ad. 5. Formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen lykønskede med stiftelsen af denne søsterorganisation og håbede på et godt og tæt samarbejde.

Sisimiut, den 9. november 2018

Inooqat - Forældreforening for udviklingshæmmede i Grønland

Formand Benny Kokholm

ISI - Foreningen for blinde og svagsynede i Grønland

Formand: Akaaraq Samuel Olsen

KTK - Døveforeningen i Grønland

Anders Meilvang med fuldmagt fra Forkvinde Lisa Marie Josefsen

Landsforeningen Autisme kreds Grønland

Formand Karsten Høy

 

NIIK

Formand Anders Meilvang

NIIK

Næstformand Pia Kielsen